school als PLG

Project Selectie en intake lerarenopleidingen

Kohnstamm Instituut
Onderzoeksvragen

Het onderzoek heeft tot doel om zicht te krijgen op de doelen, criteria en instrumenten die lerarenopleidingen in Nederland hanteren ten aanzien van selectie en intake, op de voorspellende waarde en effecten van deze selectie en intake, en op de onderliggende mechanismen.

Het onderzoek richt zich op vier onderzoeksvragen:

  • Welke doelen, criteria en instrumenten hanteren de voorloperopleidingen tijdens de selectie- en intakeprocedure?
  • In welke mate hebben de gehanteerde criteria en instrumenten een voorspellende waarde voor studiesucces en handelen in de beroepspraktijk?
  • Welke gevolgen hebben de gehanteerde criteria en instrumenten voor de instroom en voor studiesucces en handelen in de stage/beroepspraktijk?
  • Welke verklaringen zijn er voor de antwoorden op de eerste drie onderzoeksvragen en wat is de betekenis daarvan voor de praktijk van de opleidingen?
Drie deelstudies

Voor het beantwoorden van deze onderzoeksvragen worden drie deelstudies uitgevoerd:

  • Kwalitatieve analyse van gehanteerde selectie- en intakeprocedures en -instrumenten op basis van de methodiek van verklarende evaluatie (onderzoeksvraag 1).
  • Kwantitatieve analyses van de relatie tussen selectie/intake-uitkomsten en uitkomstmaten t.a.v. studiesucces en geschiktheid voor het beroep met behulp van correlatieberekening en regressieanalyse (onderzoeksvraag 2) en kwantitatieve analyses van het effect van selectie en intake op de instroom en het handelen van de student tijdens de opleiding via beschrijving op kenmerken en endogeneous treatment model (onderzoeksvraag 3).
  • Kwalitatieve analyse op basis van de methodiek van verklarende evaluatie van onderliggende mechanismen en vertaling van de onderzoeksresultaten naar de praktijk van de opleidingen (onderzoeksvraag 4).